Poslijediplomski studij Upravljanje marketingom u turizmu

Lokacije
Sveučilište u Dubrovniku
Branitelja Dubrovnika 29
20000 Dubrovnik
Tel: 020/445-744
Fax: 020/435-590
Cilj poslijediplomskoga specijalističkog studija Upravljanje marketingom u turizmu je obrazovati i osposobiti polaznike za upravljanje marketingom u turizmu.

Studij je namijenjen sadašnjim i budućim menadžerima kako bi proširili dosadašnja znanja, upoznali se s najnovijim spoznajama teorije i prakse marketinga, ovladali vještinama rješavanja složenih marketinških problema i postigli bolje rezultate u poslovima koje obavljaju. Naime, na suvremenom turističkom tržištu stalno se pojavljaju novi izazovi, s kojima se oni moraju uspješno suočavati, i to u danas sve izraženijim konkurentskim uvjetima. Na koji način primijeniti koncepciju marketinga na turističkim tržištu, koje proizvode i usluge nuditi, kako unaprijediti izvansmještajnu ponudu, koju politiku cijena primijeniti, kako poboljšati kvalitetu turističke promocije, izgraditi pozitivan i prepoznatljiv “image” Hrvatske, koje strategije odabrati itd. - samo su neka od pitanja na koje menadžeri moraju pronaći prave odgovore. O njima će ovisiti uspjeh poduzeća, njegova tržišna pozicija, ali i uspjeh čitavoga hrvatskog turizma. Menadžeri moraju ovladati teorijskim i stručnim aspektima marketinga kako bi efikasnim marketinškim odlukama poboljšali konkurentsku poziciju Hrvatske na međunarodnomu turističkom tržištu.

U suvremenim uvjetima poslovanja od menadžera se zahtijeva više stručnoga znanja iz područja marketinga. Završen studij i radno iskustvo nisu dostatni za obavljanje menadžerskih poslova i donošenje i realizaciju marketinških strateških odluka. Nastavak obrazovanja potreban je svakomu tko namjerava razvijati svoju profesionalnu karijeru. Obrazovanje kroz poslijediplomske specijalističke studije uobičajeno je u svijetu. I u sustavu visokog obrazovanja koji se temelji na Bolonjskoj deklaraciji ističe se potreba cjeloživotnoga obrazovanja.

STRUKTURA I ORGANIZACIJA

Nastavni plan vrednuje se bodovnim sustavom (ECTS – European Credit Transfer System) gdje svaki pojedinačni bod predstavlja koeficijent opterećenja studenta, kojim se iskazuje vrijeme što ga polaznik treba utrošiti za uspješno svladavanje gradiva. Bodovi za svaki pojedini kolegij unaprijed su određeni i proizlaze iz satnice kolegija, njegove složenosti i obveza koje je potrebno ispuniti kako bi se pojedini kolegij položio. Svaki je polaznik dužan aktivno sudjelovati u nastavi i položiti sve tražene sastavnice što mu omogućuju polaganje određenoga kolegija.

Studij je organiziran kao izvanredni studij. U prva dva semestra nastava se izvodi po tjedan dana u mjesecu u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima. Uz predavanja, tijekom studija velika pozornost bit će usmjerena na samostalan i timski rad. Nastava se osim predavanja sastoji od seminara, vježba, pojedinačnih i timski izrađenih projekata, razrade poslovnih slučajeva i mentorskoga rada. Polaznici tijekom studija moraju izraditi dva seminarska rada. Svaki od radova polaznik izrađuje u dogovoru s mentorom. Profesor ocjenjuje uspješnost pisanog rada i to upisuje u indeks i na prijavnici.

AKADEMSKI NAZIV

Po završetku studija polaznici stječu akademski naziv u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima: "sveučilišni specijalist/specijalistica upravljanja marketingom u turizmu" (kratica:univ.spec.umt.).

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: da
  • Certifikat: ne
  • Uvjerenje: da
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne