ECDL Osnovni

Lokacije
Pučko otvoreno učilište Mencl
K. Tomislava 17/I
47000 Karlovac
Tel: 047/601-126
Fax: 047/601-127
Kružna 6
51000 Rijeka
Tel: 051/331-076
Fax: 051/323-708
Rimska 15
44000 Sisak
Tel: 044/540-574
Fax: 044/524-642
Pojišanska 18
21000 Split
Tel: 021/332-350
Fax: 021/332-349
Mihe Klajića 3
22000 Šibenik
Tel: 022/213-330
Fax: 022/301-590
K. Dalmatina 1a
23000 Zadar
Tel: 023/313-603
Fax: 023/301-509
Flanati 11
52100 Pula
Tel: 052/394-007
Fax: 052/394-008
Cilj seminara je stjecanje specifičnih znanja i vještina potrebnih pri svakodnevnom korištenju osobnog računala.

Za stjecanje diplome potrebno je provjeriti znanja iz slijedećih modula:

Modul 1 - Osnovni pojmovi informacijske tehnologije (IT)
Od kandidata se traži poznavanje osnove fizičke građe osobnih računala i razumijevanje osnovnih pojmova informacijske tehnologije kao što su pohrana i pamćenje podataka, značaj uporabe računalnih aplikacija za društvo i korištenje informacijskih mreža u računalstvu. Kandidat treba uvidjeti (razumjeti) kako se IT sustavi koriste u svakodnevnim situacijama te kako osobna računala mogu utjecati na zdravlje. Kandidat treba poznavati sigurnosne i pravne aspekte korištenja računala.

Modul 2 - Korištenje računala i upravljanje datotekama
Od kandidata se traži da dokaže znanje i kompetenciju u korištenju osnovnih funkcija osobnog računala i njegovog operativnog sustava. Kandidat treba efikasno djelovati unutar radne površine (desktop). Treba biti sposoban upravljati i organizirati datoteke i direktorije (mape, foldere) te znati kako kopirati, premještati i brisati datoteke i direktorije (mape, foldere). Kandidat treba dokazati da se snalazi u radu sa ikonama i prozorima unutar radne površine. Kandidat treba dokazati da zna koristiti funkciju pretraživanja, jednostavnih alata za uređivanje riječi – teksta i ispis koji su dostupni unutar operativnog sustava.

Modul 3 - Obrada teksta
Od kandidata se traži da dokaže znanje i sposobnost za korištenje aplikacija za obradu teksta na osobnom računalu. Treba razumjeti i biti sposoban izvršiti osnovne operacije povezane sa kreiranjem, formatiranjem i pripremom dokumenta (dopisa) za distribuciju. Kandidat treba dokazati da može koristiti napredne mogućnosti u aplikacijama za obradu teksta kao što su kreiranje tablica, korištenje slika i crteža unutar dokumenta, umetanje objekata i korištenje alata za skupna pisma.

Modul 4 - Tablične kalkulacije
Od kandidata se traži da dokaže razumijevanje osnova tabličnih kalkulatora i sposobnost korištenja aplikacija za tablične kalkulacije na osobnom računalu. Treba razumjeti i biti sposoban izvršiti osnovne operacije povezane sa kreiranjem, formatiranjem i korištenjem tabličnog kalkulatora. Kandidat treba biti sposoban izvršiti standardne matematičke i logičke operacije korištenjem osnovnih formula i funkcija. Kandidat treba demonstrirati kompetentnost u korištenju naprednih mogućnosti tabličnih kalkulatora kao što su uvoz objekata i kreiranje dijagrama i grafikona.

Modul 5 - Baze podataka
Od kandidata se traži da dokaže razumijevanje osnovnih pojmova baza podataka i demonstraciju sposobnosti korištenja baza podataka na osobnom računalu. Modul je podijeljen u dva dijela: prvi dio testira sposobnost kandidata da dizajnira i planira jednostavnu bazu podataka koristeći standardnu aplikaciju za baze podataka; drugi dio traži od kandidata da dokaže sposobnost dobivanja informacija iz postojeće baze podataka koristeći upite, alate za selektiranje i sortiranje raspoložive u aplikaciji. Kandidat treba biti sposoban kreirati i modificirati izvještaje.

Modul 6 - Prezentacije
Od kandidata se traži da dokaže sposobnost za korištenje prezentacijskih alata na osobnom računalu. Kandidat treba dokazati sposobnost za izvršenje osnovnih operacija kao što su kreiranje, formatiranje i priprema prezentacije za distribuciju i prikaz. Kandidat treba dokazati sposobnost kreiranja prezentacija za različitu ciljanu publiku i različite situacije. Kandidat treba demonstrirati sposobnost korištenja osnovnih operacija sa slikama i grafikonima te različite prezentacijske efekte.

Modul 7 - Informacije i komunikacije
Modul je podijeljen u dva dijela.
U prvom dijelu, Informacije, od kandidata se traži da dokaže da je sposoban izvršiti osnovna pretraživanja WEB-a koristeći preglednik i dostupne alate za pretraživanje, zabilježiti rezultate pretraživanja, ispisati WEB stranice i izvještaje pretraživanja.
U drugom dijelu, Komunikacije, od kandidata se traži da dokaže sposobnost korištenja aplikacija elektronske pošte za slanje i primanje poruka, dodavanje dokumenata ili datoteka porukama te organiziranje i upravljanje direktorijima (mapama, folderima) unutar aplikacija za elektronsku poštu.

Za svaki modul polaže se pismeni ispit, a osim prvoga, svi moduli su usmjereni na usvajanje praktičnih znanja i vještina, a i testna pitanja su vezana uz praktične primjere primjene. Nakon bilo koja četiri položena ispita dobiva se ECDL start diploma. ECDL puna diploma dobiva se nakon položenih svih sedam ispita.

 

Certifikati:
  • Upis u radnu knjižicu: ne
  • Certifikat: da
  • Uvjerenje: ne
  • In-house: ne
  • Svjedodžba: ne
  • Diploma: ne