Analiza poslovanja poduzeća korištenjem financijskih izvješća

Lokacije
P.A.R. d.o.o.
Školjić 9
51000 Rijeka
Tel: 051/327-037
Fax: 051/327-305
Polaznici seminara dobit će uvid o uspješnosti poslovanja poduzeća koristeći financijska izvješća. Naglasak neće biti na računovodstvenim načelima već na likvidnosti, profitabilnosti i drugim bitnim indikatorima poslovanja poduzeća.

Polaznici će naučiti kako usporediti svoje poduzeće sa ostalim konkurentskim poduzećima pomoću analiza financijskih izvješća.

Sadržaj seminara

 • Uvod - uloga financijskih podataka i računovodstva
 • Temeljni financijski izvještaji (bilanca, RDG, izvještaj o novčanom toku)
 • Analiza financijskih izvješća
 • Horizontalna i vertikalna analiza
 • Financijski pokazatelji (likvidnost, aktivnost, profitabilnost, zaduženost/rizik)
 • Benchmarking (usporedba sa konkurentskim tvrtkama)
 • Prednosti i mane financijskih izvješća

Ciljna grupa

Seminar je namijenjen menadžerima svih razina i područja, voditeljima financija te svima koje zanima ova tematika.

Metode rada
Predavanje, vježbe (potreban kalkulator), diskusija.

Predavač:
Robert Moraal, CFA

Certifikati:
 • Upis u radnu knjižicu: ne
 • Certifikat: ne
 • Uvjerenje: ne
 • In-house: ne
 • Svjedodžba: ne
 • Diploma: ne